Het Leven der Dieren by Alfred Edmund Brehm

Author: Alfred Edmund Brehm
Language: Dutch
Wordcount: 109,087 / 351 pg

Downloads: 382
Added to site: 2007.12.20
mnybks.net#: 19429
Genre: Nature

n op de pooten zijn deze vlekken kleiner dan op de overige lichaamsdeelen. De buik en de binnenzijde van de pooten zijn ongevlekt. De manen zijn vaal en bruin gestreept. De ooren zijn van voren aan den oorsprong wit, van achteren bruinachtig; de staartkwast is donkerzwart. Een verscheidenheid met zwarte vlekken werd door Stanley in Centraal-Afrika gevonden.

Het tegenwoordige verbreidingsgebied van de Giraffe strekt zich in een wijde boog over de oostelijke helft van Afrika uit, ongeveer 16° N.B. tot 23° Z.B.; alleen in de Kalihari reikt het misschien een weinig verder zuidwaarts, in geen geval echter tot aan de Oranje-rivier. Naar het schijnt ontbreekt de Giraffe in het geheele Congo-gebied; ook in Opper- en Neder-Guinea en in de Achterlanden van deze kuststrooken is zij onbekend. In Zuidwest-Afrika waar men haar vroeger vond, is zij sedert meer dan een menschenleeftijd uitgeroeid.

In de wouden van haar vaderland maakt de Giraffe een anderen indruk dan in de nauw begrensde ruimte van een

Het Leven der Dieren by Alfred Edmund Brehm

Author: Alfred Edmund Brehm
Language: English
Wordcount: 46,403 / 153 pg
Flesch-Kincaid Reading Ease: 27.9
LoC Category: QL

Downloads: 322
Added to site: 2009.01.30
mnybks.net#: 23285
Genre: Nature

kovogels (Cracidae). Voor de Hoenderen in engeren zin en de Fazantvogels geldt meer bepaaldelijk de bovenstaande beschrijving van de orde.


In de eerste onderfamilie vereenigen wij de Ruigpoothoenderen, de Grouse der Engelschen (Tetraoninae). Zij kenmerken zich door een gedrongen, krachtig gebouwd lichaam, een korten, dikken, zeer gewelfden snavel, korte, krachtige pooten, welker loop in meerdere of mindere mate bevederd is, korte of hoogstens middelmatig lange vleugels, een korten, recht afgesneden, bij uitzondering echter verlengden, wig- of gaffelvormigen staart, alsmede door een goed gevuld, dicht vederenkleed, dat slechts kleine plekjes boven het oog of aan den achterhals onbedekt laat. Een van deze, die het oog en meer bepaaldelijk diens bovenrand omzoomt, is met wratvormige verhevenheden bezet, die opzwellen kunnen en een roode, vettige kleurstof bevatten, welke zeer spoedig verbleekt.

Het vaderland van de Ruigpoothoenderen is in het noordelijk halfrond gelegen. Hun verbreidingsgebied

Het Leven der Dieren by Alfred Edmund Brehm

Author: Alfred Edmund Brehm
Language: Dutch
Wordcount: 50,286 / 165 pg
LoC Category: QL

Downloads: 425
Added to site: 2010.06.16
mnybks.net#: 28157
Origin: gutenberg.org

Genre: Nature

ervaren jager over ‘t hoofd gezien, in ‘t gunstigste geval alleen aan de groote oogen herkend. Deze houding blijft onveranderd, zoolang haar dit raadzaam voorkomt; vooral als zij vervolgd wordt, laat zij den jager dikwijls tot op een afstand van weinige schreden naderen, voordat zij plotseling opvliegt. Daarna vliegt zij, nooit anders dan aan de tegenovergestelde zijde van het boschje, naar buiten, altijd zorgend, dat zij door struikgewas en boomen tegen den jager beveiligd is. Bij ‘t neervallen beschrijft zij dikwijls een grooten boog, maar strijkt, wanneer zij reeds het dichte geboomte bereikt heeft, nog ver daarin voort, “slaat” ook wel “een haak” en leidt op deze wijze haar vijand niet zelden volkomen om den tuin; zeer te recht rekent zij er dus op, dat men haar zal zoeken op de plaats, waar men haar in ‘t bosch heeft zien doordringen. Het pleit voor haar verstandelijke ontwikkeling, dat zij haar wantrouwen jegens den mensch langzamerhand aflegt, wanneer zij meer intiem met hem verkeert. Men kan haar tem

Het Leven der Dieren by Alfred Edmund Brehm

Author: Alfred Edmund Brehm
Language: Dutch
Wordcount: 13,854 / 51 pg

Downloads: 350
Added to site: 2009.01.28
mnybks.net#: 23264
Genre: Nature

al men ook de zachte beweging van het blad waarnemen, langs welks steel het hoentje naar boven klautert, en het juiste oogenblik kunnen treffen, waarin het de bladschijf voorzichtig optilt.

De stem van het Waterhoentje is luid en krachtig. Zijn loktoon klinkt als “terr terr”, het waarschuwend sein als “ker tet tet”, of, indien het voor de jongen bestemd is, zacht als “koerr koerr”. Bovendien laat het een scherp gekras hooren of een sterk, als “kuurk” klinkend geluid, dat vrees schijnt uit te drukken; gedurende het trekken hoort men van dezen Vogel een helder en ver schallend “kek kek”.

Het nest rust gewoonlijk op geknikte halmen en bladen van waterplanten of tusschen verscheidene planten op den waterspiegel, zeldzamer op een iets droger plekje te midden van het rietveld. Gaarne gebruikt de Vogel stukjes hout, planken, eendenhuisjes en dergelijke op het water drijvende voorwerpen als grondslag voor zijn nest. Met het bouwen houden beide echtgenooten zich bezig; soms geschiedt dit met eenige zorg,

Mr. Rabbit’s Wedding by Albert Bigelow Paine

Little Jack Rabbit and Bunty Bun — Cousin Redfield and the molasses — Mr. Bear’s early spring call — Mr. Jack Rabbit brings a friend — Mr. Rabbit’s wedding.

Author: Albert Bigelow Paine
Published: 1915
Language: English
Wordcount: 15,396 / 47 pg
Flesch-Kincaid Reading Ease: 80
LoC Category: PZ

Downloads: 913
Added to site: 2009.02.27
mnybks.net#: 23556
Origin: gutenberg.org

Genres: Short Story Collection, Young Readers, Nature

.

“One day when Cousin Redfield was looking at the jug he had an idea. Just outside of the cave his father had made a bear-ladder for Reddie to learn to climb on. A bear-ladder is a piece of a tree set up straight in the ground. It has short, broken-off limbs, and little bears like to run up and down on it, and big bears, too, for it gives them exercise and keeps them in practice for climbing real trees.

“When Reddie had the idea, he ran out and looked at his bear-ladder; then he ran back and looked at the jug. If only that bear-ladder was in the cave, he thought, he could walk right up it and get the jug and have the best time in the world. The bear-ladder would go in the cave, for it was a very high cave, and the ladder was not a very tall one.

“But the bear-ladder was fast to the ground, and at first Reddie couldn’t budge it. He worked and pushed and tugged, but it would not move. Then he happened to think that perhaps if he climbed up to the top of it, and swung his weight back and fo

Muskrat City by Henry Abbott

Author: Henry Abbott
Published: 1922
Language: English
Wordcount: 8,622 / 31 pg
Flesch-Kincaid Reading Ease: 76.4
LoC Category: PS

Downloads: 1,953
Added to site: 2010.11.30
mnybks.net#: 29769
Origin: gutenberg.org

Genres: Fiction and Literature, Nature

he steep slope from our lookout, we were quickly buried among the evergreens, with the only extended view toward the blue sky and floating clouds above the tall tree tops. Having in mind the experience of the previous day, the compass was frequently consulted, but travel was difficult and progress slow.

An hour later we came upon a small log cabin, having a roof of spruce bark, no floor, but a puncheon door and one window. In one corner was a crude fireplace made of stones, having two lengths of stove pipe which passed through the window for a chimney. Opposite the fireplace was a balsam bed and in another corner was a pile of spruce gum. There were also a frying pan, tin plate, knife and fork, and on a bark shelf some food stuff. We left the shack and on a path a short distance from it, we met its owner who was returning. He was of uncertain age, but with white hair and white scraggy beard. He carried a bag partly filled with gum and in one hand a long pole having a small shovel-shaped piece of steel

Mutual Aid by Peter Kropotkin

Author: Peter Kropotkin
Published: 1902
Language: English
Wordcount: 94,327 / 287 pg
Flesch-Kincaid Reading Ease: 13.3
LoC Category: B

Downloads: 2,238
mnybks.net#: 4179
Genres: Nature, Philosophy, Science, Politics

cticable for ruminants, and destroy them by the thousand–these were the conditions under which I saw animal life struggling in Northern Asia. They made me realize at an early date the overwhelming importance in Nature of what Darwin described as “the natural checks to over-multiplication,” in comparison to the struggle between individuals of the same species for the means of subsistence, which may go on here and there, to some limited extent, but never attains the importance of the former. Paucity of life, under-population–not over-population–being the distinctive feature of that immense part of the globe which we name Northern Asia, I conceived since then serious doubts–which subsequent study has only confirmed– as to the reality of that fearful competition for food and life within each species, which was an article of faith with most Darwinists, and, consequently, as to the dominant part which this sort of competition was supposed to play in the evolution of new species.

On the other hand, where

Het Leven der Dieren by Alfred Edmund Brehm

Author: Alfred Edmund Brehm
Language: Dutch
Wordcount: 146,730 / 460 pg
LoC Category: Q

Downloads: 427
Added to site: 2006.12.19
mnybks.net#: 15583
Origin: gutenberg.org

Genres: Science, Nature

ng komen.

De Katten zijn sterke en uiterst behendige dieren. Elke beweging van haar getuigt zoowel van kracht als van lieftallige behendigheid. Bijna alle soorten van deze familie gelijken op elkander zoowel door de eigenschappen van het lichaam als door die van den geest, al is het dan ook, dat de eene soort in het een of ander opzicht boven de andere bevoorrecht schijnt te zijn, of bij de andere schijnt achter te staan. Alle Katten gaan goed, maar langzaam, voorzichtig en zonder gedruisch te maken; zij loopen snel en zijn in staat tot het maken van horizontale sprongen over afstanden, die vele malen grooter zijn dan haar lichaamslengte. Slechts weinige soorten, en wel de grootste, zijn niet in staat om boomen te beklimmen, hoewel deze kunst door de meeste met veel behendigheid wordt uitgeoefend. Ofschoon zij voor ‘t meerendeel een tegenzin hebben in ‘t water, zwemmen zij ingeval van nood toch zeer goed; geen enkele soort althans verliest in ‘t water licht haar leven. Bovendien hebben zij er slag van